Vedtægter

Grundejerforeningens vedtægter

Vedtægterne kan også downloades som pdf her

Pgf. 1.  Navn og område   

Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Pgf. 2. Formål  

Foreningen er oprettet i henhold til den for boligområderne tinglyste lokalplan nr. 0521‑2A om bebyggelsesplan m.m., og det er dens formål at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere, herunder forpligtelser vedrørende de i lokalplanen nævnte legepladser, udlagte og anlagte grønne arealer, kloakker, stianlæg, veje og eventuelle øvrige fællesanlæg m.v. for derved at sikre den bedst mulige udvikling i området.  Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål. Herunder fastsættes nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag, samt til at underskrive og lade tinglyse deklarationer med eller uden pant.

Pgf. 3.  Medlemsforhold  

Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.  Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.  Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for sine eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtager forpligtelserne.  Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig til at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl samt parcellens parcel nr. og matrikel nr.  

Pgf. 4. Hæftelsen

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til trediemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Pgf. 5.   Ydelser til foreningen  

A. Kontingent  Grundejerforeningens udgifter fordeles med 1 andel pr. parcel og betales af parcelejerne gennem et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget.

B. Betaling  Det årlige kontingent til foreningen forfalder til betaling med halvdelen hver 1/4 og 1/10 og indbetales til foreningens kasserer via PBS eller pr. giro. Kassereren kan med 14 dages varsel lade forfaldne ydelser inddrage gennem retslig inkasso. De herved opståede udgifter afholdes af medlemmet.

Pgf. 6. Generalforsamling

1. Generalforsamling   

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 2. Ordinær generalforsamling  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af februar måned.  Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest den 15. januar.  

På den ordinære generalforsamling foretages:    

a. Valg af dirigent    

b. Bestyrelsens beretning om foreningen i det forløbne år.    

c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.    

d. Eventuel forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.    

e. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.    

f. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.    

g. Valg af revisorer og suppleanter.    

h. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.   

3. Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning, enten af en generalforsamling, bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer, der ikke er i restance med kontingentet, skriftligt fremsætter begæring herom, ledsaget af begrundelse af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet. Fremkommer begæring om ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest en måned efter.

4. Indkaldelse

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte, skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, indeholdende specificeret dagsorden, samt indkomne forslag. Der indkaldes til ordinær generalforsamling senest den 1. februar. Kun de forslag, der er udsendt sammen med dagsordenen og rettidigt er indgivet af medlemmerne, kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen. Stilles forslag om vedtægtsændringer, skal indkaldelse ske ved anbefalet brev, eller personlig omdeling med kvittering.

 5. Afstemningsregler

A.  Den på generalforsamlingen valgte dirigent leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes forhandlingsmåde og afstemning.  Enhver parcel indenfor foreningens område har 2 stemmer.  Et medlem, der ikke har betalt skyldige ydelser senest 8 dage før en generalforsamling, fortaber retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.  Afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst én af de fremmødte finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.  Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Dog kan intet medlem afgive stemme i henhold til mere end én parcels fuldmagter.  Alle beslutninger og valg afgøres ved simpel stemmeflertal, jfr. dog punkt B.  

B.  Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandringer af foreningens vedtægter, bevilling af midler udover det vedtagne budget, pålæg af indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og derefter ved simpel stemmeflerhed godkendes af en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes indenfor en måned.  Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler ud over det vedtagne budget, pålæg af indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.  Beslutning om ændring af foreningens vedtægter er først gyldig, når vedtægtsændringen er godkendt af Kolding Kommune.

Pgf. 7. Bestyrelsen   

1. Bestyrelsen   

Foreningens daglige ledelse, herunder ansættelse af fornøden medhjælp til pasning af fællesanlæg m.v. varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, bestående af formanden, næstformanden og kassereren, en sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. 3 bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Bestyrelsen konstituere sig snarest efter generalforsamlingen.  2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.  Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

 2. Tegningsberettigede 

Foreningen tegnes overfor trediemand af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.  

3. Protokol  

Over det ved bestyrelsesmødet og generalforsamlingen passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de  tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, for generalforsamlingsprotokollatet tillige af den valgte dirigent.  

4. Bestyrelsesmøder  

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og indkaldelse foretages af formanden med mindst 7 dages varsel.  Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  Gyldig beslutning kan kun træffes, såfremt mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.  

Pgf. 8. Regnskab 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form, og i henhold til bogføringsloven.  Såfremt kassebeholdningen overstiger kr. 4000. skal det overskydende beløb snarest indsættes i en af bestyrelsen godkendt bank eller sparekasse. Foreningens formue skal anbringes bedst muligt.  Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.  Alle ikke budgetterede udgifter anvises af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem.  Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden 14. januar.  

Budget  

Der henlægges 10% af de budgetterede udgifter som opsparing til større vedligeholdelsesarbejder på veje og stier. Beløbet kan kun disponeres efter generalforsamlingens godkendelse.  

Pgf. 9.  Revision  

Foreningens regnskab revideres af to revisorer.  Revisorerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen således, at den ene afgår på lige årstal og den anden på ulige, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan først ske efter 2 års forløb.  Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen og kan genvælges.  Revisorerne skal revidere foreningens regnskaber efter god revisionsskik og skal forvisse sig om, at de opførte aktiver og passiver er til stede. Uanmeldt kasseeftersyn foretages mindst een gang om året.  Regnskabet skal af revisorerne være revideret senest den 22. januar således, at ekstrakt af regnskabet, med revisorernes påtegning kan fremsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.  

Pgf. 10.  Udvalg  

Foreningens bestyrelse er berettiget til at nedsætte underudvalg blandt medlemmerne til varetagelse af særlige opgaver.  

Pgf. 11.  Foreningens opløsning  

Opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændring gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.  Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke af Kolding Kommune og andre påtaleberettigede i henhold til de tinglyste bebyggelsesdeklarationer.