Kloak og vejbrønde

  • Den enkelte grundejer har vedligeholdelsen af rensebrønde og stikledninger til kloak- og regnvand på egen grund.
  • Blue Kolding vedligeholder kloak-/regnvandsledning, der normalt ligger midt i vejen.
  • Grundejerne/grundejerforeningen skal tømme, rense og vedligeholde vejbrønde og forbindelse herfra til Blue Koldings kloak-/regnvandsledning, som er beliggende midt i vejen.

Pkt. 3 er i hvert fald det som Kolding kommune mener, men heri er Grundejerforeningens bestyrelse ikke enig.

Dette underbygges af et svar fra Vejdirektoratet.

” Vejdirektoratets vurdering og afgørelse:

Kolding Kommunes konstatering af, at de ikke har pligt til at vedligeholde afvandingen af en privat fællesvej, er ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Vi kan derfor ikke tage stilling til din klage, da kommunen ikke har truffet en afgørelse. Vejdirektoratet kan oplyse, at ”privat fællesvej med kommunal vedligeholdelsespligt” ikke er et begreb, der eksisterer i privatvejsloven. Der er ikke regler i loven, der regulerer private fællesveje, som er blevet vedligeholdt af kommunen”.

Bestyrelsen vil derfor arbejde videre med sagen.