Beslutninger fra generalforsamlinger

Her kan ses en oversigt over de beslutninger der er vedtaget på vore generalforsamlinger gennem tiden og som har gyldig virkning fremover.

Generalforsamling 2017:

Bestyrelse fik godkendelse til at bruge op til kr. 20.000 fra vejvedligeholdelseskontoen til renovering af stier og p-pladser i området.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her

Generalforsamling 2015:

Generalforsamlingen traf beslutning om at der bevilges et ekstrabeløb på op til 18.000 kr til legepladsprojektet Hvedemarken 2 – 64  ud over tilskud fra det årlige budgetterede beløb til legepladser.

Såfremt der viser sig behov for det kan der nedsættes et Legepladsudvalg på 3 medlemmer hvoraf det ene medlem skal være et bestyrelsesmedlem.  Dette udvalg kan så søge kommunen / generalforsamlingen om ekstra beløb til legeredskaber som det blev gjort i 2014.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her

Generalforsamling 2012:

Det blev besluttet at asfaltere sti på tværs af den asfalterede hovedsti gennem vores område og ud til Skolestien da den nuværende grusbelægning ofte står under vand.

Det blev vedtaget at der kan bruges indtil 15.000 kr. af de frie midler til legepladser ud over det beløb på 9000 kr. i budget.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her

Generalforsamling 2008:

Forslag om opsætning af trampolin på legeplads. Der var bred enighed om, at vi skal holde os fra opsætning af trampoliner på fællesarealer af sikkerhedsmæssige årsager.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her

Generalforsamling 2007:

Hvis nærlegepladsens redskaber ikke vedligeholdes af områdets beboere, fjernes de misligholdte redskaber.

Vedligeholdelse af legeredskaber kan foretages af eksterne firmaer (maler, tømrer).

Ligeledes var der indkommet et forslag om at de penge, der i regnskabet er opført under frie henlæggelser på kr. 84.000 overføres til henlæggelse til vej/stier.

Alle disse forslag blev vedtaget.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her

Generalforsamling 2003:

Nedlæggelse af Sct. Hans arrangementet. Desværre var det meget vanskeligt at afbrænde bålet sidste år, p.g.a. at flere medlemmer havde lagt haveaffald i form af grene m.m. på bålet, der var så frisk at det ikke kunne brænde. Nogle dage efter forsøgte bestyrelsen at få afbrændt dette, men til stor gene for beboerne i nærheden, faktisk blev bestyrelsen temmelig upopulær p.g.a. disse røggener.

I stedet for bålpladsen enedes man om at man kunne lave mindre pladser i forbindelse med legepladserne, hvor man eventuelt kan hygge sig med børnene og lave snobrød m.m. Det blev foreslået at lave blomsterbed på den store bålplads. Bestyrelsen har modtaget tilbud fra Byøkologisk center, der meget gerne vil lave arbejdet og vi betaler beplantningen, der er foreslået træer og buske. De fremmødte medlemmer havde et større ønske om tæt lav bevoksning, hvilket blev vedtaget.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her