Legepladsregulativ

Legepladsregulativ – besluttet på bestyrelsesmøde 11.10.2016.

 Grundejerforeningen har 6 legepladser og disse skal bevares.

 • Hvis sandkasser eller andre legeredskaber fremstår i meget dårlig stand, skal de berørte beboere have en advarsel om at disse legeredskaber bliver fjernet hvis de ikke bliver vedligeholdt. Frist 1 mdr.
 • Bestyrelsen kan dog vælge at få disse legeredskaber istandsat mod betaling eller selv foretage udbedring af fejl og mangler.
 • Hvis sandkasser eller andre legeredskaber er i en sådan stand at de er til fare skal de fjernes omgående såfremt de ikke kan repareres. Reparation skal dog også ske omgående.
 • Ikke brugte beløb på legepladsbudgettet for et år indgår i egenkapitalen, men kan bringes til anvendelse såfremt et større ønske om legeredskaber fremsættes.       Bestyrelsen kan selv bevilge op til 15.000 kr pr. år ud over det allerede budgetterede. Støre beløb skal vedtages på generalforsamlingen.                         –
 • Det er beboerne i områder der naturligt grænser op til legepladsen, der årlig kan fremsætte ønsker til legepladsens udformning og tilbud af legeredskaber, hvorefter bestyrelsen træffer afgørelse om evt. indkøb i samråd med disse beboere.
 • Hvert år i andet kvartal vil 2 repræsentanter fra bestyrelsen gennemgå legeredskaberne i området for at sikre at de overholder de gældende standarder . ( se under Inspektion for det pågældende år )
 • Ved indkøb / bygning af nye legeredskaber skal vi sikre os at disse overholder gældende regler.
 • Der indsættes en pasus på foreningens hjemmeside under legepladser, hvor beboerne opfordres til at give tilbagemelding om fejl på legeplads og legeredskaber.
 • Logbog over tilsyn lægges på hjemmesiden.

Inspektion af legeredskaber tager udgangspunkt i DS 1176/77 :

Inspektionen foretages hvert år i andet kvartal, og der føres logbog over hver inspektion. ( se under Inspektion for det pågældende år – første gang i 2017)

           Inspektionen omfatter:

 • Udstyr og fundamenter undersøges for tegn på nedslidning, råd og tæring.
 • Underlag undersøges om der er tilstrækkelig fyld.
 • Der foretages kontrol af at mellemrum i legeredskaber ikke ligger mellem 8,9 og 23 cm.
 • Der tjekkes for at en evt. faldhøjde ikke overstiger 3 meter.
 • Der tjekkes for uvedkommende fremmedlegemer så som glasskår og andre skarpe ting på legepladsen.
 • Logbogen ajourføres og hvis der er fejl og mangler noteres samtidig tidsfrist for udbedringen.
 • Når eventuelle fejl eller mangler er blevet udbedret noteres omfang og dato for færdiggørelsen i loggen.
 • Nedbrudte legeredskaber der er til fare og som ikke kan repareres skal fjernes omgående.